Nieuwsbrief 23 oktober 2017
Niet goed leesbaar? Bekijk de webversie
Linkedin Twitter

Regeerakkoord Rutte III en het omgevingsrecht

Stibbeblog heeft een handig overzicht gemaakt van de gevolgen van het regeerakkoord op omgevingszaken. Een greep hieruit:

  • Omgevingswet: Het traject van de Omgevingswet wordt voortgezet. Er komt vooruitlopend op de invoeringswet een eerste Nationale Omgevingsvisie (NOVI). 
  • Programmatische aanpak stikstof (PAS) wordt voortgezet, maar wordt zo nodig aangepast naar aanleiding van de uitspraken van het Europees Hof.

  • Verduurzaming van de gebouwde omgeving: Het kabinet werkt met alle stakeholders een beleidsprogramma uit voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Aan het eind van de kabinetsperiode zullen nieuwe woningen en andere nieuwe gebouwen in de regel niet meer op gas verwarmd worden. De energieprestatie-eisen (EPC) voor nieuwbouw worden verder aangescherpt en in nieuwbouwwijken zal niet meer standaard een gasnet worden aangelegd.

  • Woningbouw: Met de nieuwe Omgevingswet krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden, meer instrumenten en meer vrijheidsgraden in het ruimtelijk beleid en het woonbeleid.


Lees verder ›
 

NIEUW: Binnenplanse afwijking onder Omgevingswet

In de oorspronkelijke opzet van de Omgevingswet was niet voorzien om in een omgevingsplan een vergunningenstelsel in het leven te roepen. Door de Invoeringswet Omgevingswet is artikel 4.4, tweede lid echter zodanig aangepast dat de regels in het omgevingsplan een verbod kunnen inhouden om een activiteit zonder omgevingsvergunning te verrichten.


Lees verder ›
JURISPRUDENTIE

Planschade. Normaal maatschappelijk risico. Ontwikkeling in de lijn der verwachtingen.

Raad van State, 2017-08-23, ECLI:NL:RVS:2017:2248

Wanneer een ontwikkeling naar haar aard en omvang binnen de ruimtelijke structuur van de omgeving past, rechtvaardigt dat de conclusie dat het bestuursorgaan, bij het vaststellen van de tegemoetkoming in planschade, niet was gehouden te volstaan met aftrek van het wettelijk forfait.


Lees verder ›
 

Provinciale staten mogen, ten aanzien van nieuw te bouwen windturbines, in hun Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) strikte regels neerleggen.

Raad van State, 30 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2331

Het Havenbedrijf Amsterdam en NDSM energie hebben vergunningen aangevraagd voor het plaatsen van windturbines op verschillende locaties in Amsterdam. Het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (gedeputeerde staten) heeft geweigerd vergunningen te verlenen. Krachtens artikel 32 Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) zijn nieuwe windturbines in beginsel verboden, tenzij voor elk nieuw te bouwen windturbine, twee bestaande windturbines worden verwijderd. Om de verwijdering van de bestaande windturbines te bewijzen, moeten de aanvragers een overeenkomst tussen hen en de eigenaren van de bestaande windturbines overleggen, waaruit blijkt dat de eigenaren de bestaande windturbines zullen verwijderen. Aan deze eis hebben de aanvragers niet voldaan.


Lees verder ›
 

Vogelverschrikkers kwalificeren als bouwwerken?

Raad van State, 20 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2558

Eenvoudig in elkaar gezette vogelverschrikkers die van maart tot en met september op een perceel aanwezig zijn en regelmatig worden verplaatst, zijn niet bedoeld om langere tijd op dezelfde plaats te functioneren en kwalificeren niet als bouwwerken. Er was dus geen sprake van gebruik in strijd met het bestemmingsplan.


Lees verder ›